Boeken, documenten en andere bronnen

Studie voor Piratenzoon


Star Oud boek met kaart van het beleg van Sluis. Je ziet duidelijk de inham (het Zwin) vanuit zee
en de massale legertroepen op het land.

Titel van dit boekMenuRob Ruggenberg heeft een hele stapel boeken, kranten en tijdschriftartikelen gelezen voordat hij kon beginnen aan het schrijven van Piratenzoon.

Je vindt die lijst boeken en artikelen hieronder, gerangschikt per onderwerp. Sommige boeken zijn in het Engels of in het Spaans; dat zie je aan de titel.

Als jouw bibliotheek zo’n boek niet heeft kun je het soms aanvragen. Dat lukt bijna nooit met heel oude of dure boeken, zoals het boek rechts: Historie van Barbaryen.

Soms kun je die hele oude boeken digitaal op het internet vinden (en gratis downloaden). Zoek ze via Google Books.

Menu
Rode lijn
Menu

 

Boek De HulluPlaceholder

KhmisaplaceholderKat en Splinter

 1. De verovering van het land van Cadzand onder het beleid van prins Maurits van Oranje in 1604, door J. de Hullu, 1904
 2. Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen, deel 4: 1576-1675, door J. Buisman
 3. Scheurbuik, door Stephen R. Bown.
 4. Kezanse kostelijkheden, waarin opgenomen Kezanse kost (M.A. Aalbregtse), door Peter de Lijser e.a.
 5. De Geschiedenis van de wolvenjacht in de Zuidelijke Nederlanden (16e-18e eeuw), door Karen De Schepper, scriptie Universiteit Gent (B), 2010
 6. Het Statische Vlaanderen of de Zeeuwsche Buise met de verandering die het zeewater aan de Zeeuwsche eilanden heeft gegeven en die welke het naburig Vlaanderen zijn overkomen door dominee Bauduinus Hunnius, 1718
 7. Didactica Magna, door Johann Amos Komensky (Comenius), 1628
 8. Vijf Eeuwen Opvoeden in Nederland, door J.M.A. Noordman, M. Rietveld-van Wingerden, P.C.M. Bakker, 2010
 9. De autobiografie van Isabella de Moerloose. Sex, opvoeding en volksgeloof in de zeventiende eeuw, door Herman Roodenburg, 1983
 10. Through the Keyhole - Dutch Child-rearing Practices in the 17th and 18th Century, by Benjamin Roberts, 1998
 11. Het verlangen naar opvoeden. Over de groei van de pedagogische ruimte in Nederland sinds de Gouden Eeuw tot omstreeks 1900, door prof. Jeroen Dekker, 2006
 12. Grootbrengen door kleinhouden als historisch verschijnsel, door Lea Dasberg, 1975
 13. Nederlandse Historiën, door P.C. Hooft, 1642

Menu
Rode lijn
Menu

 

Sultans, slaven en renegaten.Placeholder

KhmisaplaceholderZain groeide op in een harem

 1. Sultans, slaven en renegaten. De verborgen geschiedenis van het Ottomaanse rijk, door Joos Vermeulen, 2001
 2. Oude relaties: West-Zeeuws-Vlaanderen en de Turks-Arabische wereld in de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, artikelen in tijdschrift 'Zeeland', door Arco Willeboordse, 2005, 2006 en 2007
 3. Het leven van Ogier Ghislain de Busbecq, door A.H. Huussen, 1949
 4. De sultans, door Noel Barbar, 1975
 5. De Grote Turk, door Henk Boom, 2010
 6. Christelijke slaaf van Ottomaanse kapers - Ottomaanse kaapvaart en slavenhandel in de zestiende eeuw, door Yannick Bijl, 2011
 7. De Barbarijse slaven, door Stephen Clissold, 1979
 8. De slavernij-ervaringen van Cornelis Stout in Algiers (1678-1680) en Maria ter Meetelen in Marokko (1731-1743), bezorgd door L. van den Broek en M. Jacobs, 2000
 9. Het verboden dakterras, door Fatima Mernissi, 1994
 10. De geschiedenis van de Middellandse Zee, door David Abulafia, 2011
 11. Geschiedenis van de zeeroverij, door Philip Gosse, 1952

Menu
Rode lijn
Menu

 

Delle guerre di Fiandra.Placeholder

Boek van GiustianianoplaceholderHet dodelijke beleg van Sluis

 1. Delle guerre di Fiandra. Di Pompeo Giustiniano, del consiglio di guerra di S.M.C. & maestro di campo di fanteria italiana. Libri 6. Posto in luce da Gioseppe Gamurini gentil'huomo aretino, door Pompeo Giustiniani, 1615
 2. Journael ofte dach-register van ’t principaelste in Vlaenderen geschiet, sedert den 25 April tot den 15 September 1604. So van ’t innemen der schansen, schermutselingen, als ook van ’t geweldich beleg ende overgaen van Sluys enz. Alles soo ick het selve gesien ende van gheloofweerdighe personen ghehoort hebbe, door Broer Jansz, 1604
 3. Het Belfort van Sluis, door Arco Willeboordse, Lo van Driel e.a., 2013
 4. De schoolmeester en de stad, door Lo van Driel
 5. Onbegrensd Verleden, uitgave van de Documentatiegroep Retranchement, 2005
 6. Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanderen, en der zelver naburen: beginnende met den jare 1315, en eindigende met den jare 1611, Volume 7, door Emanuel van Meteren, Simon Ruitink, 1754
 7. Oude relaties: West-Zeeuws-Vlaanderen en de Turks-Arabische wereld in de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, artikelen in tijdschrift 'Zeeland', door Arco Willeboordse, 2005, 2006 en 2007
 8. Der Nederlandtsche oorloge, door Famiano Strada, 1655
 9. Een blik op de vorming der stad Sluis en op den aanleg harer vestingwerken van 1382 tot 1587, door Johan Hendrik Van Dale, 1871
 10. De daden der Zeeuwen gedurende den opstand tegen Spanje, door Edelhardus Bernardus Swalue, 1846
 11. Oostende. Vermaerde, gheweldighe, lanckduyrighe, ende bloedighe belegheringhe, bestorminghe ende stoute aenvallen : Mitsgaders de manlijcke, cloecke ende dappere teghenweer ende defensie by den belegerden, meer dan drie volle jaren langh clockmoedelijcken ghedaen, inde jaren 1601, 1602, 1603, ende 1604, door Philippe Fleming, 1621
 12. The Ostend Story, by Anna E.C. Simoni, 2003
 13. De val van het nieuwe Troje. Het beleg van Oostende 1601-1604, door Werner Thomas e.a., 2004
 14. Den Nassauschen Lauren-crans, door J.J. Orlers en H. v. Haestens, 1610
 15. De Nassausche Oorloghen. Afbeeldinghe, ende beschrijvinghe van alle de veldslagen, belegeringhen,, door W. Baudart, 1615
 16. Zeeland, deel XV uit de reeks Nederland in vroeger tijd, 1751
 17. Nieuwe Cronyk van Zeeland, door M. Smallegange, 1696
 18. Het Zwin, hoofdstuk in 'Geleefde tijd', een liber amicorum voor G.A.C. van Vooren, door J.A.J. Boekhout
 19. Zwinstreek, hoofdstuk in 'Rond de Poldertorens', door Br. Gaëtan, 1962
 20. Een doore geopent. Noord-Nederlandse tijdgenoten over de poorten en verovering van Sluis, 1604, door S. Groenveld, 2004
 21. De Staats-Spaanse Linies. Monumenten van conflict en cultuur, door Jan J.B. Kuipers, 2013
 22. Staats & Spaans in de clinch. Forten en linies in de grensregio, kaart en beschrijving Staats-Spaanse linies, uitgave door de Provincie West-Vlaanderen (B), 2012
 23. Beschrijving van Staats Vlaanderen, deel uit de reeks Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden, 1751
 24. Nederlandse Historiën, door P.C. Hooft, 1642

Menu
Rode lijn
Menu

 

De galeienPlaceholder

KhmisaplaceholderDe arme roeiers van de Spaanse galeien

 1. De galeien. Een bijdrage aan de kennis der zeegeschiedenis, door L.Th. Lehmann, 1987
 2. Gevechten van Spaanse galeien in het Zwin, hoofdstuk in '2000 jaar Zwinstreek', door P.E. De Brock, 1985
 3. Delle guerre di Fiandra. Di Pompeo Giustiniano, del consiglio di guerra di S.M.C. & maestro di campo di fanteria italiana. Libri 6. Posto in luce da Gioseppe Gamurini gentil'huomo aretino, door Pompeo Giustiniani, 1615
 4. Zeeslagen in de Gouden Eeuw, door Peter Sigmond
 5. Resolutiën van de Admiraliteit Zeeland,
 6. Zeemacht in Holland en Zeeland in de zestiende eeuw, door J.P. Sigmond, 2013
 7. Spinola's galleys in the Narrow Seas 1599-1603, chapter in 'The Mariner's Mirror 64', by Randall Gray, 1978
 8. De voornaamste gevallen van den wonderlyken Don Quichot, door Miguel de Cervantes Saavedra, 1746
 9. Duiken naar 60 wrakken voor de Belgische kust. Geschiedenis, beschrijving en ligging van gezonken schepen, door Arnold E. Leuftink, 1991
 10. De oorlogsvloot in de zeventiende eeuw, door F.L. Diekerhoff, 1967
 11. Fighting Ships and Prisons: The Mediterranean Galleys of France in the Age of Louis XIV, by Paul W. Bamford, 1976
 12. Geschiedenis van de zeeroverij, door Philip Gosse, 1952
 13. Heldendaden der Nederlanders ter zee, van de vroegste tijden tot op heden, naar aanleiding van de: Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen, door J.C. de Jonge door P.J. Schotel, 1850
 14. Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, sedert den aanvang van die republyk tot op den vrede van Utrecht in't jaar 1713: en het tractaat van barriere int jaar 1715 gesloten, Verciert met d'afbeeldzels der voornaamste personnaadjen, beruchste gevallen, belegeringen van steden, veldslagen, en meer andere keurlyke printverbeeldingen, gesneden door den Heer Picard Romein, en andere voorname meesters... In't Fransch beschreven door den Heere Jean Le Clere. En nu int Nederduitsch vertaalt, door Jean Le Clerq, 1730
 15. Atlas van Stolk, catalogus der historie-, spot- en zinneprenten, betrekkelijk de geschiedenis van Nederland, door G. van Rijn, 1897

Menu
Rode lijn
Menu

 

Duizend jaar weer, wind en water in de Lage LandenPlaceholder

KhmisaplaceholderOverleven en sterven in het verdronken land

 1. Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen, deel 4: 1576-1675, door J. Buisman
 2. Het Statische Vlaanderen of de Zeeuwsche Buise met de verandering die het zeewater aan de Zeeuwsche eilanden heeft gegeven en die welke het naburig Vlaanderen zijn overkomen door dominee Bauduinus Hunnius, 1718
 3. De verovering van het land van Cadzand onder het beleid van prins Maurits van Oranje in 1604, door J. de Hullu, 1904
 4. De Staats-Spaanse Linies. Monumenten van conflict en cultuur, door Jan J.B. Kuipers, 2013
 5. Delle guerre di Fiandra. Di Pompeo Giustiniano, del consiglio di guerra di S.M.C. & maestro di campo di fanteria italiana. Libri 6. Posto in luce da Gioseppe Gamurini gentil'huomo aretino, door Pompeo Giustiniani, 1615
 6. De Geschiedenis van de wolvenjacht in de Zuidelijke Nederlanden (16e-18e eeuw), door Karen De Schepper, scriptie Universiteit Gent (B), 2010
 7. Zwinproject in beeld, archelogische website van de Universiteit Gent: www.zwinproject.ugent.be

Menu
Rode lijn
Menu

 

De geschiedenis van de Middellandse ZeePlaceholder

KhmisaplaceholderSalee, piratennest aan de Marokkaanse kust

 1. De geschiedenis van de Middellandse Zee, door David Abulafia, 2011
 2. Christelijke slaaf van Ottomaanse kapers - Ottomaanse kaapvaart en slavenhandel in de zestiende eeuw, door Yannick Bijl, 2011
 3. Sultans, slaven en renegaten. De verborgen geschiedenis van het Ottomaanse rijk, door Joos Vermeulen, 2001
 4. De Barbarijse slaven, door Stephen Clissold, 1979
 5. De slavernij-ervaringen van Cornelis Stout in Algiers (1678-1680) en Maria ter Meetelen in Marokko (1731-1743), bezorgd door L. van den Broek en M. Jacobs, 2000
 6. Geschiedenis van de zeeroverij, door Philip Gosse, 1952
 7. Nederlandse Historiën, door P.C. Hooft, 1642

Menu
Rode lijn
Menu

 

Kezanse kostelijkhedenPlaceholder

KhmisaplaceholderSpekkoek, soutenelle en echte lamsoren

 1. Kezanse kostelijkheden, waarin opgenomen Kezanse kost (M.A. Aalbregtse), door Peter de Lijser e.a.
 2. De verovering van het land van Cadzand onder het beleid van prins Maurits van Oranje in 1604, door J. de Hullu, 1904
 3. Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen, deel 4: 1576-1675, door J. Buisman
 4. Scheurbuik, door Stephen R. Bown.
 5. Zwinproject in beeld, archelogische website van de Universiteit Gent: www.zwinproject.ugent.be

Menu
Rode lijn
Menu

 

Zeeslagen in de Gouden EeuwPlaceholder

KhmisaplaceholderFederico Spinola en zijn galeien obsessie

 1. Hollands Glorie: Zeeslagen in de Gouden Eeuw, door Peter Sigmond
 2. Zeemacht in Holland en Zeeland in de zestiende eeuw, door J.P. Sigmond, 2013
 3. Gevechten van Spaanse galeien in het Zwin, hoofdstuk in '2000 jaar Zwinstreek', door P.E. De Brock, 1985
 4. Delle guerre di Fiandra. Di Pompeo Giustiniano, del consiglio di guerra di S.M.C. & maestro di campo di fanteria italiana. Libri 6. Posto in luce da Gioseppe Gamurini gentil'huomo aretino, door Pompeo Giustiniani, 1615
 5. Resolutiën van de Admiraliteit Zeeland.
 6. Spinola's galleys in the Narrow Seas 1599-1603, chapter in 'The Mariner's Mirror 64', by Randall Gray, 1978
 7. Duiken naar 60 wrakken voor de Belgische kust. Geschiedenis, beschrijving en ligging van gezonken schepen, door Arnold E. Leuftink, 1991
 8. De Spaanse Armada. De tocht en ondergang van de Onoverwinnelijke Vloot in het jaar 1588, door W.A. Knoops en F.Ch. Meijer, 1988
 9. De oorlogsvloot in de zeventiende eeuw, door F.L. Diekerhoff, 1967
 10. Fighting Ships and Prisons: The Mediterranean Galleys of France in the Age of Louis XIV, by Paul W. Bamford, 1976
 11. Heldendaden der Nederlanders ter zee, van de vroegste tijden tot op heden, naar aanleiding van de: Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen, door J.C. de Jonge door P.J. Schotel, 1850
 12. Atlas van Stolk, catalogus der historie-, spot- en zinneprenten, betrekkelijk de geschiedenis van Nederland, door G. van Rijn, 1897
 13. Nederlandse Historiën, door P.C. Hooft, 1642
 14. Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanderen, en der zelver naburen: beginnende met den jare 1315, en eindigende met den jare 1611, deel 7, door Emanuel van Meteren, Simon Ruitink, 1754
 15. Der Nederlandtsche oorloge, door Famiano Strada, 1655

Menu
Rode lijn
Menu

 

Historie van de oorlogen en geschiedenissen der NederlanderenPlaceholder

KhmisaplaceholderGeuzen zijn liever Turks dan paaps

 1. Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanderen, en der zelver naburen: beginnende met den jare 1315, en eindigende met den jare 1611, door Emanuel van Meteren, 1754
 2. Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, sedert den aanvang van die republyk tot op den vrede van Utrecht in't jaar 1713: en het tractaat van barriere int jaar 1715 gesloten, Verciert met d'afbeeldzels der voornaamste personnaadjen, beruchste gevallen, belegeringen van steden, veldslagen, en meer andere keurlyke printverbeeldingen, gesneden door den Heer Picard Romein, en andere voorname meesters... In't Fransch beschreven door den Heere Jean Le Clere. En nu int Nederduitsch vertaalt, door Jean Le Clerq, 1730
 3. Atlas van Stolk, catalogus der historie-, spot- en zinneprenten, betrekkelijk de geschiedenis van Nederland, door G. van Rijn, 1897
 4. Nederlandse Historiën, door P.C. Hooft, 1642
 5. Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanderen, en der zelver naburen: beginnende met den jare 1315, en eindigende met den jare 1611, Volume 7, door Emanuel van Meteren, Simon Ruitink, 1754
 6. Der Nederlandtsche oorloge, door Famiano Strada, 1655

Menu
Rode lijn
Menu

 

Christelijke slaaf van Ottomaanse kapersPlaceholder

KhmisaplaceholderBarbarijse piraten zijn mensenhandelaren

 1. Christelijke slaaf van Ottomaanse kapers - Ottomaanse kaapvaart en slavenhandel in de zestiende eeuw, door Yannick Bijl, 2011
 2. Geschiedenis van de zeeroverij, door Philip Gosse, 1952
 3. De slavernij-ervaringen van Cornelis Stout in Algiers (1678-1680) en Maria ter Meetelen in Marokko (1731-1743), bezorgd door L. van den Broek en M. Jacobs, 2000
 4. De sultans, door Noel Barbar, 1975
 5. De Grote Turk, door Henk Boom, 2010
 6. Sultans, slaven en renegaten. De verborgen geschiedenis van het Ottomaanse rijk, door Joos Vermeulen, 2001
 7. De Barbarijse slaven, door Stephen Clissold, 1979
 8. Marokko door Nederlandse ogen 1605-2005. Verslag van een reis door de tijd, door Abdelkader Benali en Herman Obdeijn, 2005
 9. De geschiedenis van de Middellandse Zee, door David Abulafia, 2011

Menu
Rode lijn
Menu

 

KhmisaPlaceholder

KhmisaplaceholderKhmisa: dit handje is eeuwenoud symbool

Over dit onderwerp heb ik helaas geen enkel interessant boek kunnen vinden. Als iemand iets weet houd ik me aanbevolen!

> Menu
Rode lijn
Menu

 

KhmisaPlaceholder

400 jaar Nederland-MarokkoplaceholderEeuwenoude relaties met Turkije en Marokko

 1. 400 jaar relaties tussen Marokko en Nederland: van verre bondgenoot tot naaste buur, door P. de Mas, 2005
 2. 400 Jaar Officiële Betrekkingen Turkije-Nederland en 50 Jaar Turkse Migratie, door Ilhan Karacay, 2012
 3. Oude relaties: West-Zeeuws-Vlaanderen en de Turks-Arabische wereld in de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, artikelen in tijdschrift 'Zeeland', door Arco Willeboordse, 2005, 2006 en 2007
 4. Cornelis Haga: Diplomaat en Pioneer in Istanbul, door Hans van der Sloot en Ingrid van der Vlis, 2012
 5. Samuel Pallache. Koopman, kaper en diplomaat tussen Marrakesh en Amsterdam, door Gerard Wiegers en Mercedes García-Arenal, 2014
 6. Geschiedenis van Marokko, door Herman Obdeijn en Paolo De Mas, 2012
 7. Marokko door Nederlandse ogen 1605-2005. Verslag van een reis door de tijd, door Abdelkader Benali en Herman Obdeijn, 2005
 8. De geschiedenis van de Middellandse Zee, door David Abulafia, 2011

Menu
Rode lijn
Menu

 

Geschiedenis van de wolvenjachtPlaceholder

KhmisaplaceholderPas op, wolven op het strand

 1. De Geschiedenis van de wolvenjacht in de Zuidelijke Nederlanden (16e-18e eeuw), door Karen De Schepper, scriptie Universiteit Gent (B), 2010
 2. Het Statische Vlaanderen of de Zeeuwsche Buise met de verandering die het zeewater aan de Zeeuwsche eilanden heeft gegeven en die welke het naburig Vlaanderen zijn overkomen door dominee Bauduinus Hunnius, 1718
 3. De verovering van het land van Cadzand onder het beleid van prins Maurits van Oranje in 1604, door J. de Hullu, 1904
 4. Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen, deel 4: 1576-1675, door J. Buisman
 5. De kinderen van de nacht. Over wolven en mensen, door Dik van Meulen, 2017
 6. Delle guerre di Fiandra. Di Pompeo Giustiniano, del consiglio di guerra di S.M.C. & maestro di campo di fanteria italiana. Libri 6. Posto in luce da Gioseppe Gamurini gentil'huomo aretino, door Pompeo Giustiniani, 1615
 7. De Staats-Spaanse Linies. Monumenten van conflict en cultuur, door Jan J.B. Kuipers, 2013
 8. Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanderen, en der zelver naburen: beginnende met den jare 1315, en eindigende met den jare 1611, deel 7, door Emanuel van Meteren, Simon Ruitink, 1754
 9. Zwinproject in beeld, archelogische website van de Universiteit Gent: www.zwinproject.ugent.be

Menu
Rode lijn
Menu

Terug naar het feitenoverzicht Terug naar het feiten overzicht.